Logo_Header_kékbetűs

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbiakban meghatározott szolgáltatók által mindenamatekonmulik.hu honlapon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott „Minden a matekon múlik” szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, archiválásra. A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltatást nyújtó:

Név: Varga Angéla

Székhely: Magyarország, 7003 Sárbogárd, Vezér utca 8.

Nyilvántartási szám: 55414874

Statisztikai számjel: 56737848-4791-231-07

Adószám: 56737848-1-27

Számlaszám: 11991119-94029998-00000000

Email cím: mindenamatekonmulik@gmail.com

 1. Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Minden a matekon múlik” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató a közoktatásban elvárt követelményeknek megfelelő matematika tantárgyi ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Szolgáltatást igénybe vevő”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő szülő gyermekének matematika tudását gyarapítsa, általa jobb eredményeket érjen el a tanulmányai során.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a matematika tantárggyal kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok.

„Minden a matekon múlik”, mint Szolgáltató előfizetéses, havidíjas szolgáltatást biztosít, “Basic Matek” néven. A „Basic Matek”-ot kizárólag előfizetéses rendszerben vehetik igénybe azok, akik kifejezetten erre a szolgáltatásra regisztrálnak (továbbiakban: Előfizető).

Az Előfizető a regisztrációval elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a matematika tantárggyal kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltatást igénybe vevő részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

 1. A szerződés létrejötte

Az ajánlat a Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között a Szolgáltatást igénybe vevő által a mindenamatekonmulik.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Elküld” gomb lenyomásával jön létre.

A Szolgáltatást igénybe vevő jelentkezési lap kitöltésével és a „Elküld” gomb lenyomásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A visszaigazolással a Szerződő Felek között létrejön a szerződés. Amennyiben a regisztráció elutasításra kerül vagy a visszaigazolás nem kerül megküldésre, a szerződés a Szolgáltatást igénybe vevő és a Szolgáltató között nem jön létre.

A Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Továbbá a Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: “Adatkezelési Tájékoztató”) tartalmának megismerése és elfogadása a szerződés létrejöttének feltétele.

A Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevő által megadott személyes adatokat, továbbá a weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározott módon és célokra felhasználja.

Valamennyi Szolgáltatást igénybe vevő köteles a  tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé vált, a Szolgáltató üzletit titkát képező információt megóvni, egyúttal bizalmasan kezelni.

 1. A megbízási díj teljesítése

A Szolgáltatást igénybe vevő által a jelentkezési lap kitöltésével és a „Elküld” gomb lenyomásával tett ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával a Szerződő Felek között fizetési kötelezettséggel járó online szerződés jön létre 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) 5. és 6. §-nak megfelelően. Továbbá arra tekintettel, hogy a szerződéskötés távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg, a jelen ÁSZF-be foglalt szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

Jelenleg az alábbi fizetési módok elérhetőek: bankkártyás fizetés és átutalás.

Minden szolgáltatásnál jelezve van, hogy milyen módon lehet fizetni. Van olyan előfizetéses szolgáltatás, ami ismétlődő fizetéssel érhető el. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás bizonyos havidíj ellenében érhető el. A havidíjat a megrendelés után a Stripe és/ vagy a Paypal rendszere vonja le automatikusan minden hónapban. Az előfizetést bármikor le lehet mondani.

Bankkártyás fizetési lehetőség esetén a fizetés azonnal történik.

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, fizetési rendszert a Stripe-nevű cég (Stripe Payments Europe Limited C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1,Dublin Weboldal: www.stripe.com; E-mail: info@stripe.com ) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Stripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/gb/privacy weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Az igénybe vett, harmadik személyek által üzemeltetett fizetési szolgáltatások használata során esetlegesen felmerülő hibákért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 1. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Szolgáltatást igénybe vevőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Szolgáltatást igénybe vevőhöz. A Szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az mindenamatekonmulik@gmil.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére – annak törléséig – a Szolgáltatást igénybe vevő által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

 1. Pénzvisszafizetési garancia

Amennyiben Szolgáltatást igénybe vevő, felmondási- vagy elállási jogáról írásban ad tájékoztatást, úgy a konzultációs csomagoknál, az első 45 perces konzultáció után, de még a második (45 perces) konzultáció megkezdése előtt, 100%-os pénzvisszafizetési garancia van, amennyiben az adott szolgáltatás vásárlási felületén megadott kritériumoknak megfelel (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon).

Ezen időszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Szolgáltatást igénybe vevő bankkártyájára visszafizeti.

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A Szolgáltatást igénybe vevő az ellenérték fejében megrendelhető szolgáltatás megrendelésének véglegesítésével kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az ellenérték megfizetésének hatályával a Szolgáltató kezdje meg az Fvszr. 20.§ (2) bekezdés szerinti határidő letelte előtt a szolgáltatás nyújtását, így a Szolgáltatást igénybe vevőt ebben az esetben nem illeti meg elállási jog. A Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az ellenérték fejében megrendelhető szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének megkezdésével az adott szolgáltatás teljesítettnek tekintendő.

Egyes szolgáltatások esetében a 30 napos pénz visszafizetési garancia hatáskörébe NEM tartozik bele az egyszeri regisztrációs költség (lásd. a mindenkori hirdetési és vásárlási weboldalon).

 • Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 • Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

A Szolgáltató nem szűri és nem szűrheti a Weboldal forgalmát, nem szűr vírusok és más ártalmas kódok, kéretlen levelek, elektronikus szemét ellen, a Szolgáltatást igénybe vevőket és az Előfizetőket ért támadásokért, azok elhárításáért nem felel. Szolgáltató nem vállal szavatosságot a Weboldal tárhelyszolgáltató, valamint az Szolgáltatást igénybe vevő és az Előfizető által igénybe vett internet szolgáltató működési problémáiért, kimaradásaiért, illetve azért, hogy ezen okokra visszavezethetően a hozzáférés mennyi ideig biztosított. Szolgáltató rendszeres karbantartás miatt jogosult a hozzáférést szüneteltetni. A karbantartás idején változatlan a díjfizetési kötelezettség. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a rendszeres karbantartás során a Szolgáltatás a lehető legrövidebb ideig szüneteljen. A szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban vállalt kötelezettség megszegését.

Szolgáltató nem felelős különösen a „Basic Matek” szolgáltatásainak szüneteléséért, ha a szünetelést vis maior vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő, amely nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban vállalt kötelezettség megszegését.

Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására, valamint a megfelelő sávszélességű internet kapcsolatra.

Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a szerződéses partnerek vagy egyéb harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott és a Weboldalon vagy a „Basic Matek”-on keresztül hozzáférhetővé tett anyagok tartalmáért, ideértve az azokban elhelyezett hirdetéseket és reklámokat is, valamint a partnerek által nyújtott szolgáltatásokért, értékesített termékekért. Szolgáltató nem felel a partnerek elmaradt vagy elégtelen kedvezményeiért.

A Weboldal és a „Basic Matek” keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés rendelkezéseinek betartása mellett használható. Szolgáltatást igénybe vevő, beleértve Előfizetőt, köteles teljeskörűen megtéríteni mindazt a kárt, amit mindezek megszegésével Szolgáltatónak okoz.

 • Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a mindenamatekonmulik.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére  1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

A honlapon (mindenamatekonmulik.hu) található tartalmak részben vagy egészben másolhatók és felhasználhatók 100.000 forint + áfa / nap bérleti díj ellenében. A tartalom felhasználásával a felhasználó elfogadja ezt a feltételt.

 • Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 • A szerződés hatálya

A szerződés határozott és/vagy határozatlan időtartamra jön létre.

 • Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 • Panaszkezelés

A Szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: mindenamatekonmulik@gmail.com

Szolgáltató kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz azok mihamarabbi érdemi orvoslásának és megválaszolásának érdekében. A jelen pontba foglaltak érdekében a panaszostól az ügyre vonatkozóan további dokumentáció kérhető (pl. levelezés).

A fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Szolgáltatást igénybe vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozók szerint jár el. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Szolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Szolgáltatást igénybe vevő által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Szolgáltató álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

A Szolgáltatást igénybe vevő által tett panaszt, a Szolgáltató annak beérkezését követő harminc napon belül írásban vagy e-mailben érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató megindokolja.

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő panaszának elutasítása esetén Szolgáltató írásos vagy e-mailben küldött válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Szolgáltató tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Szolgáltatást igénybe vevő esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 • Fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdeké Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.
 • A felhasználó a Szolgáltató szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:hu), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltatást igénybe vevő a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.

Továbbá:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Fejér Megyei Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

 • A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:
 1. Websupport Magyarország Kft., Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132 – Tárhely- landoló oldal kiszolgáló.
 2. Mailerlite , Székhely: San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok, hírlevélkiküldő program üzemeltetője.

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

 • Hatálybalépés

A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Továbbá jelen ÁSZF folyamatosan hozzáférhető és szabadon letölthető mindenamatekonmulik.hu/aszf weboldalon.

A mindenkori ÁSZF módosítás a kihirdetésétől alkalmazandó. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályos verzióját archiválja, azokat a Szolgáltatást igénybe vevőok részére elérhetővé teszi.

 1. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

error: Content is protected !!